ثبت نام

توجه فرمایید: برای هر فرد شرکت کننده در کلاس ها باید به صورت مجزا ثبت نام صورت گیرد.سپس هر فرد با مشخصات خود وارد سیستم شده و کلاس مورد نظر خود را انتخاب نماید.